Naziv projekta

Unapređenje i provedba stručne prakse na studiju sestrinstva

Kratki opis projekta

Obrazovanje prvostupnika sestrinstva na razini EU regulirano je direktivama 2005/36/EC i 2013/55/EU koje propisuju obavezno obrazovanje u trajanju od najmanje 4600 sati, od čega najmanje ½ obrazovanja treba biti klinička praktična izobrazba.

Iako je obvezna, postoje izazovi u praktičnoj izobrazbi koji su i razlog za provedbu projekta, a vezani su uz kvalitetu stručne prakse i kompetencije osoblja visokih učilišta u praktičnoj nastavi. 

Anketa provedena na ZVU 2017. na završetku studija sestrinstva, utvrdila je da 74,6 % studenata smatra potrebnim pripravnički staž. Prilikom procjene usvojenosti kompetencija propisanih direktivom studenti su procijenili da su djelomično ili u manjoj mjeri sposobni za: planiranje i provođenje zdr. njege, provođenje aktivnosti vezanih uz osiguravanje kvalitete zdr. njege  te poduzimanje mjera neposrednog spašavanja života. 

Provedbom ovog projekta želi se odgovoriti na izazove vezane uz bolju pripremljenost studenata za tržište rada, unaprjeđenje kompetencija mentora vezanih uz edukaciju u kliničkom okruženju, veću povezanost teorijskih i praktičnih sadržaja pri izradi završnih radova. Postizanjem ciljeva projekta nastavnici studija sestrinstva povezat će se s kliničkim radilištima, postići će se sinergija, kao i uzajamna razmjena teorijskih i praktičkih znanja i vještina, unaprijedit će se kapaciteti nastavnog osoblja vezani uz izradu ishoda učenja. Osnažit će se mentori koji će posjedovati znanja iz poučavanja i ocjenjivanja u kliničkom okruženju. Unaprijedit će se model i povećati zastupljenost stručne prakse i studenti će usvojiti praktične vještine čime će biti konkurentniji na tržištu rada, sposobniji prilikom prvog zapošljavanja i spremniji za zahtjeve radnog mjesta. Porast će i konkurentnost ZVU budući će se unaprijediti ishodi učenja u studijskom programu, opremiti vježbaonica za izvođenje vježbovne nastave, izraditi i objaviti priručnik Mentorstvo u edukaciji studenata sestrinstva, uspostaviti služba za organizaciju stručne prakse i služba za podršku studentima pri izradi završnih radova te će se razviti informatički sustav za organizaciju, praćenje i evaluaciju stručne prakse. U ostvarivanju ciljeva projekta izuzetno je značajna i uloga partnera KBC Sestre milosrdnice. 

Ciljne skupine

Ciljne skupine projekta su:

1.nastavno osoblje- nastavnici studija sestrinstva i predstavnici Odjela za kvalitetu,

2.nenastavno osoblje

3.studenti studija sestrinstva 

4.visokoškolska ustanova (ZVU).

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Ciljevi projekta su unaprijediti kvalitetu postojećeg modela stručne prakse te jačanje kompetencija osoblja uz osiguravanje stjecanja radnog iskustva studentima putem veće zastupljenosti i kvalitete stručne prakse tijekom studijskog programa. 

Projektom će se provesti unaprjeđenje ishoda učenja, osigurati studentima više učenja na radnom mjestu, razvijati će se i kompetencije predavača na Zdravstvenom veleučilištu i kliničkih mentora. U prostorima Zdravstvenog veleučilišta opremiti će se vježbaonica za provedbu stručne prakse iz zdravstvene njege te će se uz redovitu nastavu organizirati radionice za studente usmjerene stjecanju dodatnih znanja.  

Provesti će se niz predavanja i radionica za kliničke mentore i izraditi priručnik Mentorstvo u edukaciji studenata sestrinstva. 

Uspostaviti će se rad dviju službi – Službe za organizaciju stručne prakse i Službe za podršku studentima prilikom izrade završnih radova. 

Vrijednost projekta

Vrijednost projekta je 2.646.284,21 kuna.

Projekt je financiran sredstvima EU u stopostotnom iznosu.

Razdoblje provedbe projekta

24 mjeseca od 9. ožujka 2020. do 9. ožujka 2022.